المصنع:ایران، طهران، ری، باقرشهر ،شارع شهید زارع،رقم 108
98-21-55202710+
۰۹۳۶۲۱۶۷۴۳۴
98-21-55201159+
info@ziyacompany.com
www.ziyacompany.com