المصنع:ایران، طهران، ری، باقرشهر ،شارع شهید زارع،رقم 108
    98-21-55202710+
    ۰۹۳۶۲۱۶۷۴۳۴
    98-21-55201159+
    info@ziyacompany.com
    www.ziyacompany.com