گواهینامه ایزو فارسی

گواهینامه ایزو فارسی

صدور این گواهینامه مطابق با روش های اجرای ممیزی و صدور گواهینامه TUV NORD CERT برای کارخانه صنعتی ضیاء انجام شده است و ممیزی های مقرر را به همراه خواهد داشت .

مرجع صدور گواهینامه در TUV NORD CERT GmbH شماره ثبت گواهینامه ۱۰۵۸۸۷ ۱۰۰ ۴۴