گواهی کیفیت

گواهی کیفیت

ماشین لباسشوئی صنعتی ۴۰ کیلویی به مدیریت آقای سید علی ضیائی نیا واقع در کیلومتر ۷ جاده قم ، باقر آباد ، پشت بانک صادرات ، جنب کارخانه انرژی مورد بررسی فنی قرار گرفته و کلیه مدارک و مشخصات فنی و سوابق ذیربط در دفتر این شرکت موجود است ، در نتیجه کیفیت نمونه ارائه شده با مشخصات لازمه مطابقت دارد .