ماشین دو محوره پتو شوی

ماشین دو محوره پتو شوی

ماشین دو محوره سنگین شوی ( پتو شوی )